Premetec
Ota yhteyttä

Vastuullisuus on osa vetovoimaamme

 

Arvostamme meitä ympäröivää maailmaa ja haluamme toimia sen hyväksi. Kokeneena teollisuuden alan tekijänä koemme tärkeäksi kehittää toimintaamme ekologisesti ja taloudellisesti vastuullisempaan suuntaan ja tehdä työmme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Keinoina vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa meillä on muun muassa uusien tuotantotapojen käyttöönotto, energiatehokkuuden parantaminen, materiaalihävikin ja jätteen määrän vähentäminen ja sähköisten järjestelmien hyödyntäminen. Meillä on sertifioitu ISO 14001-ympäristöjärjestelmä.

 

Premetec Oy:n hankkima sähkö on 100 % uusiutuvaa energiaa.

Esimerkkejä toimistamme vastuullisuuden edistäjänä


Kuljetusten ja logistiikan järkevöittäminen

Vähennämme ajokertoja ja sen myötä päästöjä tehden kuljetukset ennakoiden ja suunnitelmallisesti. Olemme nimenneet kuljetusten suunnittelua sekä kuljetuskaluston ylläpitoa varten vastuuhenkilöt.

Meillä on käytössä työsuhdepyöräetu, jolla tuemme henkilöstön hyvinvointia kannustamalla heitä työmatkaliikuntaan. Toimimme edelläkävijöinä siirtymässä kohti vähäpäästöistä autoilua, ja Teollisuuskadun toimipisteeltämme löytyy neljä sähköautojen latauspaikkaa.Hukan vähentäminen ja kierrätettävyyden varmistaminen tuotannossa

Huolehdimme pakkausmateriaalien asianmukaisesta kierrättämisestä ja seuraamme tuottamamme jätteen määrää. Toimintamme sivutuotteena syntyneet metalli- ja muovijätteet kierrätämme asianmukaisesti ja tarkasti. Jätteiden määrää vähennämme ostojen ja tuotantomenetelmien huolellisella suunnittelulla. Jätteiden käsittelyssä ja kierrätyksessä toimimme ympäristölainsäädännön mukaisesti ja käytämme luotettavia ja asiantuntevia yhteistyökumppaneita jätteiden käsittelyssä.

Jätehuoltomme on optimoitu vastaamaan syntyvän jätteen määrään, mikä vähentää turhia kuljetuksia, kuluja ja päästöjä.Ostojen tarpeellisuuden ja vastuullisen alkuperän varmistaminen

Vältämme hävikin huomioimalla hankittavien materiaalien korkean laadun ja tarvittavat työvarat. Käyttämiemme raaka-aineiden toimittajat täyttävät asetetut standardit. Lisäksi teemme jokaiselle uudelle toimittajalle toimittaja-auditoinnin, jolla varmistamme toimittajillemme asetettujen vaatimusten toteutumisen. Huomioimme hankittavien tuotteiden ja koneiden pitkän aikavälin ympäristövaikutukset sekä työturvallisuuden.Jätekemikaalien asianmukainen käsittely

Käytämme vain tuotantoprosessin kannalta täysin välttämättömiä kemikaaleja ja näistä valitsemme käyttäjille sekä ympäristölle mahdollisimman haitattomat vaihtoehdot. Huolehdimme asianmukaisesta työturvallisuudesta ja -ohjeistuksesta. Ennakoimme mahdolliset vaaratilanteet muun muassa erotuskaivojen ja valuma-altaiden käytöllä, ajantasaisilla ohjeistuksilla sekä kaluston kunnossapidolla. Jätteiden käsittelyssä ja kierrätyksessä toimimme ympäristölainsäädännön mukaisesti ja käytämme luotettavia ja asiantuntevia yhteistyökumppaneita jätteiden käsittelyssä.Energiankulutuksen optimointi

Kiinteistömme energiamuodot ovat 100 % uusiutuva maalämpö sekä kaukolämpö. Energiahukkaa vältämme nykyaikaistamalla tuotantotilojamme. Olemme esimerkiksi uusineet valaistuksen ledeiksi ja optimoineet lämmityskustannuksia lämmöntalteenottojärjestelmällä. Koneinvestoinneissa sekä koneiden käytössä suunnittelemme tuotantoprosessit mahdollisimman energiatehokkaiksi.Työympäristön kehittäminen

Kehitämme työympäristöamme jatkuvasti vähemmän kuormittavaan suuntaan. Säännöllisellä vaarojen arvioinnilla keräämme tietoa työympäristön olosuhteista ja kehityskohteista. Huolehdimme henkilösuojainten käytöstä tiloissamme tarjoamalla henkilöstöllemme optiset suojalasit ja kuulonsuojaimet. Tuotantotiloissamme on suojalasipakko, joka koskee sekä henkilöstöä että vierailijoita. Turvallisuussyistä suosittelemme myös kuulonsuojaimien käyttöä, vaikka lakisääteiset meluraja-arvot kuulonsuojainten käyttöpakolle eivät tuotannossamme ylitykään. Tarkkailemme ja pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotantotilojen ilmanlaatua. Olemme panostaneet fyysisen kuormittumisen vähentämiseen parantamalla työpisteiden ergonomiaa hankkimalla sähköpöytiä ja investoimalla uusiin nostoapuvälineisiin.Liiketoimintaprosessien ympäristökuormituksen vähentäminen

Käytämme sähköisiä järjestelmiä ja vältämme tarpeetonta paperin käyttöä. Tulostamme dokumentit kaksipuoleisina ja huolehdimme tietosuojasta asianmukaisin menetelmin.Ympäristötavoitteiden ja -tekojen täyttyminen sekä niiden vaikuttavuuden arviointi

Toteutamme vuosittain vähintään kolme ympäristövaikutuksia vähentävää projektia. Ympäristötavoitteiden täyttymistä tarkastelemme vuosittain ympäristöjärjestelmän auditoinnin yhteydessä.Voit lukea lisää tuotantomme ja liiketoimintamme ympäristöteoista ja -vaikutuksista ympäristöohjelmastamme, joka päivitetään vuosittain. Samalla saat tarkentavaa tietoa toimistamme osana ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää.

Voit ladata ohjelmamme uusimman version tästä.